Warunki zabudowy

Warunki zabudowy

Aby urząd gminy wydał inwestorowi warunki zabudowy to zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym warunki te muszą być uzgodnione z kilkoma organami. Do pierwszego organu z którym urząd wydający warunki zabudowy musi owe warunki uzgodnić należy zarządca drogi, do którego przylega działka budowlana. Następnie urząd wydający warunki zabudowy musi uzgodnić swoje stanowisko z wojewodą, marszałkiem oraz ze starostą w zakresie inwestycji publicznych na terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowego zagospodarowania terenu, które już są nie aktualne. Dodatkowo urząd, który wydaje warunki zabudowy powinien skonsultować swoje stanowisko z wojewódzkim konserwatorem zabytków jeśli warunki zabudowy dotyczą obszarów i obiektów, które są objęte ochroną konserwatorską. W sytuacji w której inwestor występuje o warunki zabudowy na terenie, który jest nazwany terenem górniczym to urząd wydający warunki zabudowy musi uzgodnić swoje stanowisko z organem nadzoru górniczego. Również na urzędzie wydającym warunki zabudowy ciąży obowiązek porozumienia się z organami, które są właściwe w sprawie ochrony gruntów rolnych i leśnych. Każdy z tych urzędów ma dwa tygodnie na wydanie postanowienia.

[Głosów:1    Średnia:5/5]